Kjшpsbetingelser 

Dette kjшpet er regulert av den nedenstеende standard salgsbetingelser for forbrukerkjшp av varer over Internett. Med forbrukerkjшp menes her salg av vare til forbruker som ikke hovedsakelig handler som ledd i nжringsvirksomhet, og nеr selgeren opptrer i nжringsvirksomhet med salg av varer over internett. Kontrakten er utarbeidet og anbefalt brukt av Forbrukerombudet. Forbrukerkjшp over Internett reguleres hovedsakelig av avtaleloven, forbrukerkjшpsloven, markedsfшringsloven, angrerettsloven og ehandelsloven, og disse lovene gir forbruker ufravikelige rettigheter. Vilkеrene i kontrakten skal ikke forstеs som noen begrensning i de lovbestemte rettighetene, men oppstiller partenes viktigste rettigheter og plikter for handelen. Selgeren kan velge е tilby kjшperen bedre vilkеr enn det som fremgеr av disse salgsbetingelsene. I tilfeller hvor kontrakten ikke direkte gir lшsningen pе en problemstilling, mе kontrakten utfylles med relevante lovbestemmelser. 

1) Avtalen Avtalen mellom kjшper og selger bestеr av opplysningene selgeren gir om kjшpet i bestillingslшsningen i nettbutikken (herunder blant annet opplysninger om varens art, mengde, kvalitet, andre egenskaper, pris og leveringsbetingelser), eventuell direkte korrespondanse mellom partene (for eksempel e-post) samt disse salgsbetingelsene. Ved motstrid mellom opplysningene selgeren har gitt om kjшpet i bestillingslшsningen i nettbutikken, direkte korrespondanse mellom partene og vilkеrene i salgsbetingelsene, gеr direkte korrespondanse mellom partene og opplysningene gitt i bestillingslшsningen foran salgsbetingelsene, sе fremt det ikke strider mot bindende lovgivning. Falske-bjelke Nettbutikken kan ikke inngе avtaler med mindreеrige uten foresattes godkjenning. Bindende kjшpsavtale kan kun inngеs med personer over 18 еr. 

2) Partene Selger Firmanavn: ABC Dekor Nikolay Stoyanov Kontaktadresse: Skoglivegen 6789 Rake E-post: post@falske-bjelker.com Telefonnummer: 94171157 Organisasjonsnummer: 918 646 450 Kjшper er den person som foretar bestillingen. 

3) Priser Prisene, som er oppgitt i nettbutikken, inkluderer merverdiavgift. ABC Dekor tar et forbehold om prisfeil i nettbutikken. Opplysninger om de totale kostnadene kjшperen skal betale, inklusive alle avgifter (merverdiavgift, toll, og lignende) og leveringskostnader (frakt, porto, fakturagebyr, emballasje med videre) samt spesifisering av de enkelte elementene i totalprisen, gis i bestillingslшsningen fшr bestilling er foretatt. Vi gjшr oppmerksom pе at varer som er priset til kroner 0,- er en uheldig feil som dessverre kan oppstе i systemet. Vi gir naturligvis ikke vekk varer. 

4) Avtaleinngеelse Avtalen er bindende for begge parter nеr kjшperens bestilling er mottatt av selgeren. En part er likevel ikke bundet av avtalen hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra selgeren i bestillingslшsningen i nettbutikken eller i kjшperens bestilling, og den annen part innsе eller burde ha innsett at det forelе en slik feil. ABC Dekor tar ogsе et forbehold om utsolgte varer, men forplikter seg til е informere kunden, enten via epost eller per telefon om dette sе raskt vi oppdager det. Ordrebekreftelse: Nеr selgeren har mottatt kjшperens bestilling, skal selgeren uten ugrunnet opphold bekrefte ordren ved е sende en ordrebekreftelse til kjшperen. Det anbefales at kjшperen kontrollerer at ordrebekreftelsen stemmer overens med bestillingen med hensyn til antall, varetype, pris osv. Er det ikke samsvar mellom bestillingen og ordrebekreftelsen, bшr kjшperen ta kontakt med selger sе snart som mulig. 

5) Betaling Selgeren kan kreve betaling for varen ved tidspunktet for bestilling. Alle vеre transaksjoner foregеr i norske kroner. Dersom kjшperen bruker kredittkort ved betaling, kan selgeren reservere kjшpesummen pе kortet ved bestillingen. Se lov av 19. juni 1969 nr. 66 om merverdiavgift § 16. 2 Et kredittkort er et betalingskort hvor oppgjшret for kjшpet skjer i etterkant ved at kredittgiveren (kredittkortselskapet) sender kortholder faktura med krav om betaling. Et debetkort er et betalingskort knyttet til en innskuddskonto. Bruk av kortet medfшrer at brukerens konto blir belastet og belшpet blir overfшrt til betalingsmottakerens konto. Ved betaling med kredittkort, vil lov om kredittkjшp m.m. komme til anvendelse. Vi gjшr oppmerksom pе at pakken ligger hos Posten i 14 dager etter mottak. Hvis du ikke henter ut pakken innen den returneres til oss, sе fakturerer vi deg for frakt begge veier og handling. Per i dag er dette belшpet satt til kroner 1000,- 

6) Levering Levering av varen fra selgeren til kjшperen skjer pе den mеte og til det sted som er angitt i bestillingslшsningen i nettbutikken. Hvis ikke leveringstidspunkt fremgеr av bestillingslшsningen, skal selgeren levere varen til kjшper innen rimelig tid og senest 30 dager etter bestillingen er mottatt. Om ABC Dekor IKKE kan levere innen avtalt tid, skal kjшper uten opphold informeres om еrsaken til forsinkelsen og ny leveringstid. Kjшper har da rett til е heve kjшpet uten kostnad, kunne kreve at kjшpet blir oppfylt eller kreve erstatningsvare fra selger. Dersom kjшperen ikke godtar ny leveringstid, ved forsinket leveranse, tilbakebetales kjшpet innen 30 dager. Skal selgeren sшrge for at varen blir sendt til kjшperen, plikter han е fе varen fraktet til bestemmelsesstedet pе egnet mеte og pе vanlige vilkеr for slik transport. Bestemmelsesstedet er hos kjшperen med mindre annet er sжrskilt avtalt mellom partene. 

7) Risikoen for varen Risikoen for varen gеr over pе kjшperen nеr tingen er overtatt av kjшperen i henhold til avtalen. Hvis leveringstiden er kommet og kjшperen unnlater е overta en vare som er stilt til hans eller hennes rеdighet etter avtalen, har kjшperen likevel risikoen for tap eller skade som skyldes egenskaper ved varen selv. 

8) Angrerett Kjшperen kan angre kjшpet av varen etter angrerettslovens bestemmelser. Angrerett innebжrer at kjшperen uten grunn kan returnere varen til selgeren selv om det ikke er noen mangel ved den og selv om den ikke er levert. Kjшperen mе gi selger melding om bruk av angreretten innen 14 dager etter at varen, de foreskrevne opplysninger om angreretten og angrerettsskjema er mottatt. Mottar kjшperen angreskjema og de nшdvendige opplysningene pе et senere tidspunkt enn ved levering av varen, begynner angrefristen е lшpe fra den dagen kjшperen mottar angrerettsskjema og opplysningene. Angreretten utvides til 12 mеneder etter utlшpet av den opprinnelige fristen dersom forbrukeren ikke har mottatt opplysning om at det foreligger angrerett og standarisert angreskjema. Tilsvarende gjelder ved manglende opplysning om vilkеr, tidsfrister og fremgangsmеte for е benytte seg av angreretten. Sшrger den nжringsdrivende for е gi opplysningene i lшpet av disse 12 mеnedene, utlшper angrefristen likevel 100 dager etter den dagen kjшperen mottok opplysningene, jf. angrettloven § 21 jf. § 8 fшrte ledd bokstav H. Meldingen fra kjшper til selger om bruk av angreretten bшr av bevishensyn vжre skriftlig (angrerettsskjema, e-post, telefaks eller brev), og den mе inneholde opplysninger om hvordan kjшperen vil returnere varen til selgeren. Jf. mшnsteravtale utarbeidet av det felles kontraktsutvalget for Sparebankforeningens og Finansnжringens hovedorganisasjon – Avtalevilkеr for kredittkort og faktureringskort – forbrukerforhold punkt 12 og mшnstervilkеr utarbeidet av Sparebankforeningen og Finansnжringens hovedorganisasjon for betalingskort punkt 11. 5 Lov av 21. juni 1985 nr. 82 om kredittkjшp m.m. 6 Personer under 18 еr kan kun betale pе de nevnte mеter ettersom de ikke kan stifte gjeld jf. lov av 22. april 1927 om vergemеl for umyndige (vgml.) § 2. Lov av 20. juni 2014 nr. 27 om opplysningsplikt og angrerett ved fjernsalg og salg utenfor fast utsalgssted (angrerettloven). Ved bruk av angreretten mе varen leveres tilbake til selgeren innen rimelig tid. Selgeren er forpliktet til е tilbakebetale hele kjшpesummen til kjшperen innen 14 dager fra den dag selgeren mottar varen eller henteseddel eller varen er stilt til selgerens rеdighet. Kunden er selv ansvarlig for е dekke returkostnadene.? Kjшperen kan undersшke produktet fшr han eller hun angrer pе kjшpet. Varen mе likevel kunne leveres tilbake til selgeren i tilnжrmet samme stand og mengde som den var i da kjшperen mottok den. Kjшperen bшr sende varen tilbake til selgeren i originalemballasjen hvis dette er mulig. Undersшkelse av varen? Nеr kjшperen mottar varen, anbefales det at han eller hun i rimelig utstrekning undersшker om den er i samsvar med bestillingen, om den har blitt skadet under transporten eller om den ellers har mangler. Hvis varen ikke samsvarer med bestillingen eller har mangler, mе kjшperen melde fra til selgeren ved reklamasjon jf. kontraktens punkt 10. 

9) Kjшperens rettigheter ved forsinkelse? Dersom selgeren ikke leverer varen eller leverer den for sent i henhold til avtalen mellom partene, og dette ikke skyldes kjшperen eller forhold pе kjшperens side, kan kjшperen i henhold til reglene i forbrukerkjшpslovens kapittel 5 etter omstendighetene holde kjшpesummen tilbake, kreve oppfyllelse, heve avtalen og kreve erstatning fra selgeren. Oppfyllelse: Dersom selgeren ikke leverer varen pе leveringstidspunktet, kan kjшperen fastholde kjшpet og sette en rimelig tileggsfrist for oppfyllelse fra selgeren. Kjшperen kan likevel ikke kreve oppfyllelse dersom det foreligger en hindring som selgeren ikke kan overvinne eller dersom oppfyllelse vil medfшre en sе stor ulempe eller kostnad for selgeren at det stеr i vesentlig misforhold til kjшperens interesse i at selgeren oppfyller. Faller vanskene bort innen rimelig tid, kan forbrukeren kreve oppfyllelse.? Heving: Kjшperen kan heve avtalen med selgeren dersom forsinkelsen er vesentlig eller hvis selgeren ikke leverer varen innen den tilleggsfristen for oppfyllelse som kjшperen har fastsatt. Kjшperen kan likevel ikke heve avtalen mens tilleggsfristen lшper, med mindre selgeren har sagt at han eller hun ikke vil oppfylle innen fristen. ?Erstatning: Kjшperen kan videre kreve erstatning for tap han eller hun lider som fшlge av forsinkelsen fra selgerens side jf. forbrukerkjшpslovens § 24. 

10) Reklamasjon ved mangel og frist for е melde krav ved forsinkelse? Dersom det foreligger en mangel ved varen, mе kjшperen innen rimelig tid etter at han eller hun oppdaget den, gi selgeren melding om at han eller hun vil pеberope seg mangelen. Fristen kan aldri vжre kortere enn to mеneder fra det tidspunkt da forbrukeren oppdaget mangelen. Reklamasjon mе likevel skje senest to еr etter at kjшperen overtok varen. Dersom varen eller deler av den er ment е vare vesentlig lengre, er reklamasjonsfristen fem еr. Ved forsinkelse mе krav rettes selger innen rimelig tid etter at leveringstiden er kommet og varen ikke er levert.?Dersom varen er betalt med kredittkort, kan kjшperen ogsе velge е reklamere og sende krav direkte til kredittyter (kredittkortselskapet).?Meldingen til selgeren eller kredittyter bшr vжre skriftlig (e-post, telefaks eller brev). Lov av 21. juni 1985 nr. 82 om kredittkjшp m.m. § 8. Kjшperens rettigheter ved mangel: Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes kjшperen eller forhold pе kjшperens side, kan kjшperen i henhold til reglene i forbrukerkjшpsloven kapittel 6 etter omstendighetene holde kjшpesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag. Retting eller omlevering :Dersom varen har en mangel, kan kjшperen kreve at selgeren retter mangelen eller omleverer tilsvarende vare. Selgeren kan motsette seg kjшperens krav dersom gjennomfшringen av kravet er umulig eller volder selgeren urimelige kostnader. Selgeren skal foreta rettingen eller omleveringen innen rimelig tid. Retting eller omlevering skal foretas uten kostnad for kjшperen, uten risiko for at kjшperen ikke fеr dekket sine utlegg og uten vesentlig ulempe for kjшperen. Selgeren kan ikke foreta mer enn to forsшk pе retting eller omlevering for samme mangel, med mindre det foreligger sжrlige grunner som gjшr at ytterligere forsшk er rimelig. Selv om kjшperen verken krever retting eller omlevering, kan selgeren tilby retting eller omlevering dersom dette skjer uten opphold. Dersom selgeren sшrger for slik retting eller omlevering, kan kjшperen ikke kreve prisavslag eller heving. Prisavslag: Dersom mangelen ikke rettes eller omleveres, kan kjшperen kreve forholdsmessig prisavslag.?• Heving: I stedet for prisavslag kan kjшperen heve avtalen, unntatt nеr mangelen er uvesentlig.? • Erstatning: Kjшperen kan ogsе kreve erstatning for шkonomisk tap han eller hun lider som fшlge av at varen har en mangel jf. forbrukerkjшpslovens § 33. Kjшperen mе melde krav til selgeren ved reklamasjon jf denne kontraktens punkt 10. Reglene om reklamasjon gjelder i tillegg til, og uavhengig av, reglene om angrerett og eventuelle garantier stilt av selger. 

11) Selgerens rettigheter ved kjшperens mislighold? Dersom kjшperen ikke betaler eller oppfyller de шvrige pliktene etter avtalen, og dette ikke skyldes selgeren eller forhold pе selgerens side, kan selgeren i henhold til reglene i forbrukerkjшpsloven kapittel 9 etter omstendighetene holde varen tilbake, kreve oppfyllelse av avtalen, kreve avtalen hevet samt erstatning fra kjшperen. Selgeren kan ogsе etter omstendighetene kunne kreve renter ved forsinket betaling, inkassogebyr og gebyr ved ikke- forskuddsbetalte uavhentede varer. Oppfyllelse: Dersom kjшperen ikke betaler, kan selgeren fastholde kjшpet og kreve at kjшperen betaler kjшpesummen (oppfyllelse). Er varen ikke levert, taper selgeren sin rett dersom han venter urimelig lenge med е fremme kravet.? • Heving: Ved vesentlig betalingsmislighold eller annet vesentlig mislighold fra kjшper, kan selgeren heve avtalen. Selgeren kan likevel ikke heve etter at kjшpesummen er betalt. Heving: Selgeren kan ogsе heve kjшpet dersom kjшperen ikke betaler innen en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse som selgeren har fastsatt. Selgeren kan likevel ikke heve mens tilleggsfristen lшper, med mindre kjшperen har sagt at han eller hun ikke vil betale. Erstatning: Selgeren kan kreve erstatning fra kjшperen for шkonomisk tap han eller hun lider som fшlge av kontraktsbrudd fra kjшperens side jf. forbrukerkjшpslovens § 46. Renter ved forsinket betaling/inkassogebyr: Dersom kjшperen ikke betaler kjшpesummen i henhold til avtalen, kan selgeren kreve renter av kjшpesummen etter lov om renter ved forsinket betaling. Ved manglende betaling kan kravet, etter forutgеende varsel, bli sendt til inkasso, og kjшperen kan da bli holdt ansvarlig for gebyrer etter lov om inkassovirksomhet og annen inndrivning av forfalte pengekrav. Gebyr ved uavhentede varer: Dersom kjшperen unnlater е hente bestilte varer, belaster ADC Dekor kjшper med et gebyr pе kr 1000. Gebyret skal maksimalt dekke selgerens faktiske utlegg for е levere varen til kjшperen. Et slikt gebyr kan ikke belastes kjшpere under 18 еr. 

12) Garanti Garanti som gis av selgeren eller produsenten, gir kjшperen rettigheter i tillegg til de rettighetene kjшperen allerede har etter ufravikelig lovgivning. En garanti innebжrer dermed ingen begrensninger i kjшperens rett til reklamasjon og krav ved forsinkelse eller mangler etter punkt 9 og 10. 

13) Personopplysninger? Med mindre kjшperen samtykker til noe annet, kan selgeren kun innhente og lagre de personopplysninger som er nшdvendig for at selgeren skal kunne gjennomfшre forpliktelsene etter avtalen. Personopplysningene til kjшper under 15 еr kan ikke innhentes med mindre selgeren har samtykke fra foreldre eller foresatte. Kjшperens personopplysninger skal kun utleveres til andre hvis det er nшdvendig for at selgeren skal fе gjennomfшrt avtalen med kjшperen, eller i lovbestemte tilfelle. Nшdvendige opplysninger er: Fullt navn, adresse, postnummer, sted, telefonnummer og e-postadresse.??Selgeren kan kun innhente kjшperens personnummer dersom det er saklig behov for sikker identifisering og slik innhenting er nшdvendig.? Lov av 17. desember 1976 nr. 100 om renter ved forsinket betaling. 10 Lov av 13. mai 1988 nr. 26 om inkassovirksomhet og annen inndrivning av forfalte pengekrav. Gebyr kan ikke avkreves personer under 18 еr da disse ikke kan stifte gjeld jf. vgml. § 2. 12 Se lov av 14. april 2000 nr. 31 om behandling av personopplysninger. ??Hvis selgeren vil benytte kjшperens personopplysninger til andre formеl, for eksempel til е sende kjшperen reklame eller informasjon ut over det som er nшdvendig for е fе gjennomfшrt avtalen, mе selgeren innhente kjшperens samtykke ved avtaleinngеelsen. Selgeren mе gi kjшperen informasjon om hva personopplysningene skal brukes til og om hvem som skal bruke personopplysningene. Kjшperens samtykke mе vжre frivillig og avgis ved en aktiv handling, for eksempel ved avkrysning. Dersom du har spшrsmеl om personopplysninger knyttet til deg, eller шnsker е gjшre bruk av dine rettigheter til retting, sperring, sletting, etc. etter personopplysningsloven, kan du sende en e-post til post@falske-bjelker.com Cookies Vеr Internettbutikk inneholder sеkalte cookies. I fшlge loven om elektronisk kommunikasjon, som trеdde i kraft den 25. juli 2003, skal alle som besшker et websted med cookies fе informasjon om det. Du kan se deg rundt i Internettbutikken uten cookies, men du kan ikke handle. Vi bruker cookies for е hеndtere innholdet i din handlekurv. Det er en tekstfil som lagres pе din datamaskin. Vi lagrer ogsе informasjon om du har valgt е se kategorisidene med eller uten bilder. Dersom din webleser eller brannmur er innstilt til е hindre lagring av cookies kan du kontakte vеrt kundesenter, og levere din bestilling via telefon, faks, brev eller e-post. 

14) Konfliktlшsning Partene skal forsшke е lшse eventuelle tvister i minnelighet. Kjшperen kan ta kontakt med Forbrukerrеdet for е fе bistand i en eventuell tvist med selger. Dersom minnelig lшsning ikke oppnеs etter megling i Forbrukerrеdet, kan partene skriftlig begjжre at Forbrukerrеdet fremmer tvisten for Forbrukertvistutvalget. Vedtak av Forbrukertvistutvalget er rettskraftig fire uker etter forkynning. ABC Dekor vil fшlge vedtak Forbrukertvistutvalget fatter. 13 Se lov av 28. april 1978 nr. 18 om behandling av forbrukertvister. Den felleseuropeiske plattformen for tvistelшsning (ODR) kan ogsе benyttes for behandling av sak mellom partene. Har du fremdeles spшrsmеl om vеre salgsbetingelser? Kontakt vеr kundeservice sе skal vi hjelpe deg sе fort vi kan! 

PERSONVERN 

Formеlet med denne informasjonen er е informere deg som kunde om hvilke opplysninger som samles inn pе vеr side (Falske-bjelker.com) og hvordan disse opplysningene blir benyttet. Ditt personvern er viktig for ABC Dekor, og ABC Dekor fшlger de til enhver gjeldende regler for behandling av personopplysninger, herunder personopplysningsloven og personvernforordningen (GDPR). Samtykke Merk at enkelte personopplysninger blir behandlet pе grunnlag av samtykke, som markedsfшring, herunder, nyhetsbrev og kommunikasjon. Ved е melde deg pе nyhetsbrev samtykker du til slik behandling av personopplysningene dine. Se nedenfor om hvordan dine personopplysninger vil bli behandlet i denne sammenheng. Informasjon som blir samlet inn ABC Dekor innhenter personopplysninger nеr du melder deg pе for е motta tilbud hos oss pе epost og/eller sms, registrerer salgsordre i vеre varehus, gjennomfшrer kjшp pе Falske-bjelker.com , oppretter bruker pе ”mine sider” og/eller deltar i konkurranser i regi av ABC Dekor. Vi henter ogsе inn informasjon om din bruk av vеre nettsider gjennom informasjonskapsler (cookies). Vi vil ogsе kunne bruke dine personopplysninger for е rette markedsfшring mot deg pе Internett og sosiale medier som f.eks. Facebook og Google. Vi setter pris pе ditt besшk pе vеre nettside, og at du viser interesse for vеre produkter. Vi шnsker at du skal fшle deg trygg nеr du besшker vеre side, og forsikrer deg om at personlig informasjon behandles pе en sikker mеte av oss som behandlingsansvarlig. Vi har forpliktet oss til е beskytte ditt personvern. Du kan gе gjennom Web-siden vеres uten е gi oss noe informasjon om deg selv. Men noen ganger trenger vi informasjon for е gi deg tjenester som du ber om, og denne erklжringen om vern av personlige opplysninger gir opplysninger om innsamling av data og bruk av data i slike situasjoner. Innsamling av personlige opplysninger Vi samler ogsе inn enkelte opplysninger om maskinvaren og programvaren din. Disse opplysningene kan vжre: IP-adresse, Web-lesertype, operativsystem, domenenavn, tilgangstid og henvisende Web-omrеdeadresser. Denne informasjonen brukes til е drive tjenesten, opprettholde kvaliteten pе tjenesten og gi generell statistikk for bruken av vеr nettside. Bruk av personlige opplysninger Vi bruker de personlige opplysningene til fшlgende formеl: For е sikre at omrеdet dekker dine behov. For е levere produkter og tjenester, som nyhetsbrev, spesialtilbud og annen informasjon som du ber om eller kjшper. For е hjelpe oss med е lage og publisere innhold som er relevant for deg. For е varsle deg om nye varer, spesialtilbud, oppdatert informasjon og andre nye tjenester fra oss, hvis du ber om det. Kontroll av personlige opplysninger Nеr du registrerer deg, eller pе annen mеte gir oss personlige opplysninger, vil vi ikke dele denne informasjonen med tredjeparter uten din tillatelse, med unntak av de begrensede unntakene som allerede er nevnt. Informasjonen vil bare bli brukt til formеlene nevnt ovenfor. Hvis du registrerer deg, forteller du oss ogsе hvordan og om du vil at vi skal kommunisere med deg. Tilgang til de personlige opplysningene Vi gir deg midler til е sikre at de personlige opplysningene dine er riktige og oppdaterte. Hvis du registrerer deg pе vеr hjemmeside vil du ha full oversikt over bestillingen din til en hver tid. Du har rett til е klage pе behandling som gjшres av dine personopplysninger til Datatilsynet, se mer pе www.datatilsynet.no Kontakt oss Om du har spшrsmеl om, шnsker innsyn i, eller slette de personopplysningene som er lagret pе deg er det bare е ta kontakt med oss pе kundeservice via epost til post@falske-bjelker.com. Du kan ogsе nеr som helst endre dine opplysninger pе din personlige side: falske-bjelker.com/login samt ogsе melde deg av nyhetsbrevet.